Quyết định số 2756/2004/QĐ-BYT ngày 13/8/2004 của Bộ Y tế

Điều chỉnh hệ số xác định trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

 

BỘ Y TẾ
Số:2756/2004/QĐ-BYT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc­­­­­­­­­­­

Hà Nội, ngày13tháng8năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc điều chỉnh hệ số xác định trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

-Căn cứ Nghị định số 49/ 2003/NĐ-CP ngày 15-5-2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

-Căn cứ Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13-8-1998 của Chính phủ ban hành kèm theo Điều lệ BHYT và quy định tại khoản 3 mục IV phần B của Thông tư số 17/1998/TT-BYT ngày 19-12-1998 của Bộ Y tế hướng dẫn khám chữa bệnh, sử dụng quỹ khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế về thẩm quyền điều chỉnh hệ số để các định trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế;

-Căn cứ Công văn số 2050/BHXH-GĐYT ngày 22-7-2004 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh trần thanh toán điều trị nội trú; 

-Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và của các cơ sở y tế, trên cơ sở tình hình biến động về giá thuốc, giá vật tư tiêu hao y tế trong thời gian qua;

-Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh hệ số k từ 1,1 lên 1,2 để làm cơ sở xác định trần thanh toán chi phí điều trị nội trú đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế cho năm 2004.

Điều 2. Hệ số k bằng 1,2 được áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Điều trị, Kế hoạch-Tài chính, Pháp chế, Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc các Bộ ngành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Trần Chí Liêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *