Chức năng – Nhiệm vụ của các Phòng

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

a/ Nhân sự:

 

– Trưởng phòng: CNKT  Nguyễn Bá Linh

– Phó trưởng phòng: Kỹ sư Nguyễn Thị Phương

– Phó trưởng phòng: CNKT Nguyễn Thanh Phương

– Tổng số cán bộ viên chức: 10 người

b/ Chức năng, nhiệm vụ:

– Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

 

– Tổ chức triển khai toàn bộ công tác tổ chức hành chính quản trị trong bệnh viện:

 

– Lập kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong toàn bệnh viện, xây dựng các đề án cải tạo nâng cấp bệnh viện theo qui hoạch.

 

– Tổ chức thực hiện sửa chữa, duy tu cơ sở nhà cửa, máy móc thông dụng của bệnh viện theo kế hoạch.

 

– Tổ chức tốt công tác hậu cần phục vụ hoạt động của bệnh viện như: phương tiện vận tải, điện nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự…

 

– Phối hợp với các khoa, phòng, ban trong công tác đào tạo nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến và phòng chống dịch bệnh.

  PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP

a/ Nhân sự:

– Phó trưởng phòng: ĐDCKI Nguyễn Đức Trí

– Tổng số cán bộ viên chức: 03 người.

b/ Chức năng:

– Lập kế hoạch hoạt động của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của các đơn vị.

– Tổ chức theo dõi đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế bệnh viện.

– Phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến và công tác khác của bệnh viện.

  PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

a/ Nhân sự:

– Trưởng phòng : Cử nhân Nguyễn Trung Kiên

– Phó trưởng phòng: Cử nhân Bùi Thị Cài

– Tổng số cán bộ viên chức: 07 người

b/ Chức năng, nhiệm vụ:

– Tổ chức thực hiện toàn bộ tài chính kế toán của bệnh viện theo qui định của nhà nước.

– Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

– Tổ chức công tác kế toán bệnh viện theo đúng qui định hiện hành.

– Quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo qui định, phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện, tham gia các chương trình, dự án, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo.

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

a/ Nhân sự:

– Trưởng phòng: ĐDCKI Mạc Thị Hồng Nhung

– Phó trưởng phòng: ĐDCKI  Nguyễn Xuân Quân

– Tổng số cán bộ viên chức: 03 người.

b/ Chức năng nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong bệnh viện:

– Lập kế hoạch điều dưỡng chăm sóc toàn diện người bệnh của bệnh viện. Hướng dẫn các khoa lâm sàng xây dựng và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện tại các khoa, đôn đốc kiểm tra công tác của các điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ lý, thực hiện đúng kỹ thuật chuyên môn.

– Kiểm tra và thực hiện tốt công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Đào tạo, hướng dẫn điều dưỡng và kỹ thuật viên để nâng cao kỹ năng chăm sóc phục vụ người bệnh.

– Tham gia công tác chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, phòng chống dịch bệnh.

 PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

a/ Nhân sự:

– Phó trưởng phòng: Bác sĩ Nguyễn Nam Anh

– Tổng số cán bộ viên chức: 03 người

b/ Chức năng, nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện.

– Triển khai thực hiện dự án chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng thuộc trương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế.

–  Phối hợp với các khoa phòng tổ chức công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác khác khi được bệnh viện giao.

 

Nguyễn Phương (Theo Nội bộ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *